Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden omvatten volgende onderwerpen:

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid

VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP DIE NIET VIA DE WEBSHOP PLAATSVINDT

 1. Offertes en aanbiedingen
 2. Bestelling
 3. Annulering
 4. Uitvoering van de overeenkomst
 5. Wijzigen van de overeenkomst
 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever
 7. Leveringstermijn
 8. Levering
 9. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
 10. Overmacht
 11. Betaling en incassokosten
 12. Eigendomsvoorbehoud
 13. Garantie
 14. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verjaring
 15. Intellectuele eigendomsrechten
 16. Verwerking van persoonsgegevens
 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

BIJKOMENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE WEBSITE EN WEBSHOP

 1. Registratie
 2. Aanbod
 3. Prijzen
 4. Betaling
 5. Klachten
 6. Privacy en cookiebeleid

1. Definities

1.1 De termen “Canopy”, “wij”, “ons” en “onze” verwijzen steeds naar Canopy, onderdeel van Alpino BV gevestigd in de Leuzesesteenweg 129 te Ronse (België).

1.2 Opdrachtgever: U bent een rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met Canopy.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Canopy

1.4 Website en webshop : www.canopy.be

1.5 Registratie: De registratie op onze website.

1.6 Producten: De producten die door Canopy worden verkocht.

1.7 Aankoop: Elke aankoop van onze producten die niet via de webshop gebeurt.

1.8 Aankoop via webshop: Elke aankoop van onze producten via de webshop.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Canopy en de Opdrachtgever, tenzij door de partijen schriftelijk of via e-mail anders overeengekomen.

2.2 Wij behouden ons het recht om elk onderdeel van deze algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigen of te vervangen. Bij een eventuele wijziging van de algemene voorwaarden zullen deze wijzigingen te vinden zijn op de website. Bij een aankoop bij Canopy wordt u geacht akkoord te gaan met de laatste versie van de algemene voorwaarden.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Canopy zijn vrijblijvend, tenzij op de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Canopy kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, een vergissing bevatten.

4. Bestelling

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk of via e-mail een bestelling geplaatst heeft bij Canopy dan wel op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk of via e-mail akkoord is gegaan met de offerte of aanbieding van Canopy.

5. Annulering

5.1 Indien de Opdrachtgever een onderdeel van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten of diensten, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.2 Indien de Opdrachtgever de bestelling voor een maatwerk product annuleert en reeds een aanvang is gemaakt met de productie van het Product, dan wordt 100% van de overeengekomen prijs voor het product als annuleringskosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Canopy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7. Wijzigen van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

8. Verplichtingen van de Opdrachtgever

8.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Canopy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Canopy worden verstrekt.

8.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens.

9. Leveringstermijn

9.1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen en wenst de Opdrachtgever hiervan af te wijken, dan dient de Opdrachtgever Canopy daarvan vooraf schriftelijk of via de e-mail te informeren.

9.2. De aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakte leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

9.3. In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Canopy ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

9.4. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of om de overeenkomst te ontbinden.

10. Levering

10.1. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Canopy het transport van de bestelling laten verzorgen. In een dergelijk geval worden de transportkosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht en rust het risico van het transport bij de Opdrachtgever. Derhalve kan Canopy nimmer aansprakelijk worden gesteld voor transportschade.

11. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

11.1 Canopy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a. De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. Na het sluiten van de overeenkomst Canopy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

11.2 Voorts is Canopy bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Canopy kan worden gevergd.

12. Overmacht

12.1. Canopy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien Canopy daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht en of een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

12.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Canopy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Canopy niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

12.3. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Canopy liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden; diefstal; weersinvloeden; natuurrampen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; brand; bedrijfsstoring; verkeersstoring; stroomstoring; internetstoring; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- of regelgeving.

12.4. Canopy kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is Canopy gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13. Betaling en incassokosten

13.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in het tijdig betalen van een factuur, dan is Canopy gerechtigd de vordering op de Opdrachtgever aan een incassobureau uit handen te geven.

13.2 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle door Canopy in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Canopy totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Canopy gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

15. Garantie

15.1 Alle bepaling met betrekking tot garantie wordt gespecificeerd in het garantiebeleid.

16. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verjaring

16.1 De verantwoordelijkheid voor het op juiste en veilige wijze opzetten en gebruiken van het product is volledig de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever of van de eindafnemer. Het product kan op verschillende wijzen opgezet worden. Canopy kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de Opdrachtgever, de eindafnemer of een derde lijdt tijdens of na het opzetten of gebruiken van het product. Het opzetten en gebruiken van het product is geheel voor eigen risico.

16.2. In geen geval is Canopy aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het product is gebruikt in strijd met de instructies of is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

16.3. Canopy kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat het product niet goed is onderhouden of is verwaarloosd.

16.4 Canopy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, arbeidskosten, opgelegde boetes, reputatieschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Canopy of zijn leidinggevende of ondergeschikten.

16.6 Vorderingsrechten van de Opdrachtgever vervallen na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Canopy kan aanwenden.

17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1 Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door Canopy aan de Opdrachtgever verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Canopy of bij zijn licentiegever(s). De Opdrachtgever dient de intellectuele eigendomsrechten van Canopy en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

18. Verwerking en persoonsgegevens

18.1 Wij houden ons aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“GDPR”). U gaat ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor commerciële doeleinden, meer bepaald in het kader van het beheer, de financiering en de invordering van schuldvorderingen, alsook marketing en promotie. Deze gegevens kunnen zowel worden gebruikt door ons, als door de andere verbonden vennootschappen of onderaannemers, die te allen tijde gepaste waarborgen zullen bieden op het vlak van persoonsgegevensbescherming, met het oog op commerciële prospectie, analyse en onderzoek, waarborgregelingen van Producten, alsook voor het onderhoud en beheer van de website. De gegevens worden bewaard tijdens de gehele levensduur van de commerciële relatie en, in voorkomend geval, eveneens daarna, om ons toe te laten te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. U beschikt over een recht van toegang, van rechtzetting en van verwijdering van uw gegevens, alsook over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens op grond van een legitiem belang. U heeft verder het recht om zich kosteloos en zonder motivering te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor redenen van direct marketing. Om deze rechten uit te oefenen, moet u een getekend en gedateerd verzoek, vergezeld van een recto/verso kopie van de identiteitskaart of van een wettelijke vertegenwoordiger, opsturen naar de maatschappelijke zetel van Canopy.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Canopy partij is, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen, tussen partijen voortvloeiende uit de overeenkomst of daarmede in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen in eerste instantie worden berecht door de rechtbank.

20. Registratie

20.1 U dient zich eenmalig te registreren op deze website om Canopy producten te kunnen aankopen via de webshop. Bij de registratie ontvangt u unieke logingegevens. Hierdoor bent u persoonlijk en exclusief aansprakelijk. Wij behoeden ons voor alle schade die het gevolg is van het verlies en/of de aanwending door derden van uw unieke logingegevens.

20.2 U bevestigt dat u tijdens de registratie actuele, volledige en juiste persoonsgegevens opgeeft.

20.3 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart u dat u meerderjarig bent.

21. Aanbod

21.1 Modellen, monsters of voorbeelden dienen slechts als illustratie op deze webwinkel. De producten kunnen bijgevolg verschillen van de afgebeelde modellen, monsters of voorbeelden.

23. Prijzen

22.1 Prijzen worden steeds in EURO (met inbegrip van BTW) vermeld.

23. Betaling

23.1 De betaling van onze Producten gebeurt online op het ogenblik van de Aankoop. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van online betalingsmiddelen, behalve in het geval van onze opzettelijke fout of bedrog.

24. Klachten

24.1 U dient ons klachten betreffende zichtbare gebreken in de Producten op straffe van verval, en alleszins voorafgaand aan enige ingebruikname, bewerking of verwerking, te melden binnen een termijn van 3 werkdagen volgende op de levering. U dient ons klachten betreffende verborgen gebreken in de Producten, op straffe van verval, te melden binnen 3 werkdagen volgend op de dag waarop U het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten ontdekken.

24.2 Als Opdrachtgever kan u eveneens een klacht indienen via het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting.

25. Privacy en cookiebeleid

25.1 Een Privacy Policy wordt ter beschikking gesteld op deze website, waarvan U bevestigt kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met deze verklaringen.

Contactgegevens

Vragen over deze algemene voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via canopy@canopy.be.